Sprawozdan Finansowych W Zwiazku Z Ipo

Sprawozdan finansowych w zwiazku z ipo

Załącznik nr: 2

Pobierz plik


GRUPA KAPITA OWA PATENTUS S.A.
z siedzib ą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
ROCZNE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31grudnia 201 7 roku
Sporz ądzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczo ści Finansowej
zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
Pszczyna, 21 marca 2018 rokuGrupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul.

Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 2 z 106
Spis tre ści do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SKONSOLIDOWANY BILANS .............................

............................................................................... 4
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ............ ......................................................

5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW ................................ 6
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM ...................................

7
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI ĘŻNYCH ............................................ 8
INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGOSPRAWOZDANI A
FINANSOWEGO ....................................... .............................................................................................

9
1. Wprowadzenie ...................................... ............................................................................... 9
1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot dzia
alno ści ................................................ ................................................................................. 9
1.2 Sk
ad Grupy Kapita
owej ...........................

............................................................................................................................. 9
1.3 Czas trwania dzia
alności Grupy Kapita
owej ..............................

......................................................................................... 10
1.4 Sk
ad Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominuj ącej ............................................... .....................................................

10
1.5 Data zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego ...................................................................................... 10
1.6 Dzia
alność zaniechana, aktywa do zbycia ..................... ....................................................................................................... 10
1.7 Kontynuacja dzia
alności................................................. ......................................................................................................

10
1.8 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego spr awozdania finansowego........................................... 11
1.9 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdan ia finansowego, rok obrotowy ...........................................................

11
1.10 Oświadczenie Zarz ądu Jednostki Dominuj ącej o zgodno ści z MSSF ......................................... ........................................... 11
2. Opis ważniejszych stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ści .....................................

11
2.1 Stosowanie MSSF ................................... .............................................................................................................................. 11
2.2 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyra żonych w walutach obcych ........................... ......................................... 12
2.3 Rzeczowe aktywa trwa
e .......................................................................................................................................................

13
2.4 Leasing ........................................... ....................................................................................................................................... 15
2.5 Nieruchomości inwestycyjne ................................... .............................................................................................................. 15
2.6 Wartości niematerialne i prawne ......................... ..................................................................................................................

17
2.7 Inwestycje kapita
owe ............................. .............................................................................................................................. 18
2.8 Utrata wartości aktywów niefinansowych ......................... ....................................................................................................

1 9
2.9 Aktywa finansowe ..................................

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

............................................................................................................................... 20
2.10 Instrumenty pochodne i zabezpieczenia ............. ................................................................................................................... 21
2.11 Zapasy ............................................ .......................................................................................................................................

22
2.12 Należno ści z tytu
u dostaw i us
ug oraz pozosta
e nale żno ści ................................................ ............................................... 22
2.13 Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty .............................. ......................................................................................................... 23
2.14 Aktywa trwa
e (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży .................................................

....................................... 23
2.15 Kapita
w
asny .................................... ................................................................................................................................... 23
2.16 Zobowiązania ............................................. ........................................................................................................................... 24
2.17 Dotacje państwowe ............................................

................................................................................................................... 25
2.18 Podatek dochodowy oraz odroczony podatek dochodowy ....................................................................................................

2 5
2.19 Rezerwy i świadczenia pracownicze ............................ ......................................................................................................... 26
2.20 Rachunek zysków i strat ...........................

Program E-sprawozdania - Wysyłka Sprawozdania Finansowego

............................................................................................................................. 27
2.21 Przychody..........................................

.................................................................................................................................... 27
2.22 Koszty ............................................ .......................................................................................................................................

27
2.23 Rachunek przep
ywów środków pieni ężnych .............................................. .......................................................................... 28
2.24 Sprawozdawczość dotycz ąca segmentów dzia
alno ści ................................................ ..........................................................

28Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 3 z 106
2.25 Polityka zarz ądzania ryzykiem ...................................

........................................................................................................... 29
2.26 Szacunki Zarządu ................................................ .................................................................................................................. 29
2.27 Wartość godziwa ..........................................

......................................................................................................................... 30
3. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR) .. .....................................................

31
4. Noty objaśniaj ące do pozycji skonsolidowanego sprawozdania finanso wego .................. 35
4.1 Nota 1 - Wartości niematerialne i prawne ......................... .................................................................................................... 3 5
4.2 Nota 2 - Rzeczowe aktywa trwa
e ................... ......................................................................................................................

36
4.3 Nota 3 - Nieruchomości inwestycyjne oraz inwestycje kapita
owe ........ ............................................................................... 42
4.4 Nota 4 - Należno ści z tytu
u dostaw i us
ug oraz pozosta
e nale żno ści.................................................

................................. 44
4.5 Nota 5 – Zapasy ................................... .................................................................................................................................

48
4.6 Nota 6 - Środki pieni ężne ................................................ ...................................................................................................... 49
4.7 Nota 7 – Kapita
w
asny ........................... .............................................................................................................................

49
4.8 Nota 8 - Kredyty i pożyczki ............................................. ..................................................................................................... 53
4.9 Nota 9 - Zobowiązania z tytu
u dostaw oraz pozosta
e zobowi ązania finansowe i zobowi ązania niefinansowe .................... 63
4.10 Nota 10 – Rezerwy na zobowi ązania .............................................

........................................................................................

Sprawozdan finansowych w zwiazku z ipo

66
4.11 Nota 11- Przychody ................................ ............................................................................................................................... 67
4.12 Nota 12 – Koszty .................................. .................................................................................................................................

67
4.13 Nota 13 - Pozosta
e przychody operacyjne .......... .................................................................................................................. 70
4.14 Nota 14 - Pozosta
e koszty operacyjne .............

Sprawozdan finansowych w zwiazku z ipo

..................................................................................................................... 70
4.15 Nota 15 - Przychody finansowe ..................... ........................................................................................................................

71
4.16 Nota 16 - Koszty finansowe ........................ .......................................................................................................................... 71
4.17 Nota 17 - Podatek dochodowy ....................... ........................................................................................................................

72
4.18 Nota 18 – Informacje dotyczące segmentów dzia
alno ści ................................................ ..................................................... 77
4.19 Nota 19 – Dodatkowe informacje dotycz ące rachunku przep
ywów pieni ężnych .............................................. ...................

83
4.20 Nota 20 – Instrumenty finansowe oraz zarz ądzanie ryzykiem ................................... ............................................................ 85
4.21 Nota 21 – Należno ści warunkowe, zobowi ązania warunkowe ................................... ........................................................... 93
4.22 Nota 22 – Zysk przypadający na jedn ą akcj ę oraz polityka dywidend ...........................

........................................................ 98
4.23 Nota 23 - Postępowanie s ądowe i arbitra żowe ............................................... ....................................................................... 98
4.24 Nota 24 – Zdarzenia po dniu sprawozdania ..........

"sprawozdanie finansowe" in English

................................................................................................................. 98
4.25 Nota 25 – Zagrożenia kontynuacji dzia
alno ści ................................................ ..................................................................... 98
4.26 Nota 26 – Transakcje z podmiotami powi ązanymi ............................................ .................................................................... 99
4.27 Nota 27 – Informacja o świadczeniach dla Kluczowego Personelu Kierowniczeg o i Rady Nadzorczej Jednostki
Dominuj ącej ...............................................

......................................................................................................................... 102
4.28 Nota 28 - Informacja o wysokości niesp
aconych zaliczek, kredytów, po życzek, gwarancji, lub przez osoby wchodz ące w
sk
ad Zarz ądu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominuj ącej ............................................... .................................................... 103
4.29 Nota 29 - Informacja o przeciętnym zatrudnieniu .................................

.............................................................................. 103
4.30 Nota 30 - Umowy z bieg
ym rewidentem ..............

.............................................................................................................. 103
4.31 Nota 31 - Informacje dotyczące przej ęcia nowych spó
ek. ................................ .................................................................. 103
5. Podpisy osób odpowiedzialnych za sporz ądzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego ....................................... .................................................................................................

104
6. Oświadczenie Zarz ądu Jednostki Dominuj ącej w sprawie rzetelno ści sporz ądzenia
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................................................... 105
7. Oświadczenie Zarz ądu Jednostki Dominuj ącej w sprawie podmiotu uprawnionego do
badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania fina nsowego ......................................................

106Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 4 z 106
SKONSOLIDOWANY BILANS
Ak tywa NotaKoniec okres u
31.12.2017 Koniec ok res u
31.12.2016
I.Ak tywa trwa
e 95.988 98.763
1.W arto
ści niemater.

i prawne 1 4.297 5.658
2.Rzeczowe aktywa trwa
e 2 77.267 83.638
3. Nieruchomo
ści inwes tycyjne 3 2.684 2.714
4. A ktywa z tytu
u odroczonego podatku dochodowego 1 7 1.930 1.628
5.Udzia
y i akcje w pozos ta
ych jednos tkach 3 2.334 4.196
6.

Nale
żności z tytu
u dos taw i pozos ta
e nale żności 4 213 929
7.Nale
żności d
ugoterminowe z tyt.umów leas ingu 4 7.263 0
II.Aktywa obrotowe 57.231 45.744
1.Zapas y 5 24.984 24.921
2.Nale
żności z tytu
u dos taw i us
ug oraz pozos ta
e nale żności 4 23.468 20.122
3.Nale
żności krótkoterminowe z tyt.umów leas ingu 4 7.118 0
4.Nale
żności z tytu
u bie żącego podatku dochodowego od os ób prawnych na koniec
okres u 17 0 0
5.


Środki pieni ężne 6 1.661 701
Aktywa razem 153.219 144.507
Pas ywa razemNotaKoniec okres u
31.12.2017 Koniec ok res u
31.12.2016
I.Kapita
(fundus z) w
as ny (I.a + I.b.) 7 86.158 84.270
Ia. Kapita
(fundus z) w
as ny przypadaj
ący na akcjonarius zy Jednos tk i Dominuj ącej 85.379 83.521
1.Kapita
akcyjny (zak
adowy) 7 11.800 11.800
2.Kapita
zapas owy ze s przeda
ży akcji pow.ich wart.nominaln.

7 6.448 6.448
3 Kapita
z aktualizacji
środków trwa
ych 7 7.877 7.862
4.Zys ki zatrzymane 7 59.254 57.411
Ib.

Sprawozdan finansowych w zwiazku z ipo

Kapita
y przypadaj
ące na udzia
y niek ontroluj ące 7 779 749
II.Zobowi
ązania d
ugoterminowe razem 27.669 31.467
1.

Kredyty i po
życzki 8 7.071 9.574
2.Pozos ta
e zobowi
ązania finans owe d
ugoterminowe 9 640 949
3.Pozos ta
e zobowi
ązania niefinans owe d
ugoterminowe 9 10.588 12.385
4.Rezerwy - zobowi
ązania d
ugoterminowe 10 127 122
5.Rezerwy z tytu
u odroczonego podatku dochodowego 1 7 9.243 8.437
III. Zobowi
ązania k rótk oterminowe razem 39.392 28.770
1. Kredyty i po
życzki 8 23.417 18.529
2.Zobowi
ązania z tytu
u dos taw oraz pozos ta
e zobowi ązania finans owe
krótkoterminowe 9 11.652 6.520
3.Pozos ta
e zobowi
ązania niefinans owe krótkoterminowe 9 3.610 3.037
4.

Zobowi
ązania z tytu
u bie żącego podatku dochodowego 17 15 0
5.Rezerwy na zobowi
ązania krótkoterminowe 10 698 684
Pas ywa razem 153.219 144.507Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 5 z 106
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek zys k ów i s trat
dane w tys .

PLN Notaok res od
01.01.2017 do
31.12.2017 ok res od
01.01.2016 do
31.12.2016
I. Przychody ze s przeda ży produktów, us
ug, towarów i materia
ów 11 59.046 51. 902
II. Kos zty s przedanych produktów, us
ug, towarów i materia
ów 12 (52.436) (53.798)
III. Zys k (s trata) brutto ze s przeda ży 6.610 (1.896)
IV. Kos zty s przeda ży 12 (2.495) (2.949)
V.

Kos zty ogólnego zarz ądu 12 (3.305) (3.639)
VI. Pozos ta
e przychody operacyjne 13 5.176 4.948
VII. Pozos ta
e kos zty operacyjne 14 (3.478) (5.950)
VIII. Zys k (s trata) z dzia
alno ści operacyjnej 2.508 (9.486)
IX. Przychody finans owe 15 3.445 273
X.

Kos zty finans owe 16 (3.564) (7.792)
XI. Zys k (s trata) przed opodatk owaniem 2.389 (17.005)
XII. Podatek dochodowy 17 (516) 560
XIII. Zys k (s trata) netto 1.873 (16.445)
Dodatk owe informacje
Zys k (s trata) netto przypadaj ący: 1.873 (16.445)
Akcjonarius zom Jednos tki Dominuj ącej 1.843 (16.311)
Udzia
om niekontroluj ącym 30 (134)
Ś rednia wa żona liczba akcji w s ztukach 29.500.000 29.500.000
Zys k (s trata) netto na akcj ę przypadaj ący na akcjonarius zy Jednos tki
Dominuj ącej (w PLN):
pods tawowy 0,06 (0,56)
rozwodniony 0,06 (0,56)
Nie wys t ąpi
a dzia
alno ś ć zaniechanaGrupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 6 z 106
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW
S prawozdanie z ca
k owitych dochodów
dane w tys .

PLN Notaok res od
01.01.2017 do 31.12.2017 ok res od
01.01.2016 do 31.12.2016
Zys k ( s trata ) netto 1.873 (16.445)
Inne ca
k owite dochody, w tym: 15 (110)
Skutki przes zacowania do warto ści godziwej rzeczowych aktywów trwa
ych 123 2
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapita
ami 17 (108) (112)
Ca
k owity dochód ogó
em 1.888 (16.555)
Dodatk owe informacje:
Ca
kowite dochody ogó
em przypadaj ące:
A kcjonarius zom Jednos tki Dominuj ącej
1.858 (16.421)
Udzia
om niekontroluj ącym
30 (134)Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 7 z 106
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
Kapita
akcyjny
(zak
adowy ) Kapita
zapas owy ze s przeda ży akcji powy żej ich
warto ś ći
nominalnej Kapita
z
aktualizacji wyceny Zys ki
zatrzymane Ogó
em
Dane na dzie ń 01 s tycznia 2017 rok u 11.800 6.448 7.862 57.411 83.521 749 84.270
Korekta z tytu
u utraty kontroli nad Spó
k ą Zale żn ą Patentus Strefa
SA w upad
o ści 0 0 0 0
0 0 0
Podwy żs zenie kapita
u poprzez now ą emis j ę akcji 0 0 0 0
0 0
0
Nadwy żka netto ze s przeda ży akcji powy żej ich warto ści nominalnej 0 0 0 0
0 0
0
Zmiany z tytu
u obj ęcia kontrol ą jednos tek zale żnych 0 0 0 0
0 0
0
Ca
kowity dochód ogó
em 0 0 15 1.843
1.858 30
1.888
Dane na dzie ń 31 grudnia 2017 rok u 11.800 6.448 7.877 59.254 85.379 779 86.158
Dane na dzie ń 01 s tycznia 2016 rok u 11.800 6.448 12.540 65.876 96.664 883
97.547
Korekta z tytu
u utraty kontroli nad Spó
k ą Zale żn ą Patentus Strefa
SA w upad
o ści 0 0 (4.713) 7.991
3.278
3.278
Podwy żs zenie kapita
u poprzez now ą emis j ę akcji 0 0 0 0
0 0
0
Nadwy żka netto ze s przeda ży akcji powy żej ich warto ści nominalnej 0 0 0 0
0 0
0
Zmiany z tytu
u obj ęcia kontrol ą jednos tek zale żnych 0 0 0 0
0 0
0
Ca
kowity dochód ogó
em 0 0 35 (16.456)
(16.421) (134)
(16.555)
Dane na dzie ń 31 grudnia 2016 rok u 11.800 6.448 7.862 57.411 83.521 749 84.270
Kapita
przypadaj
ący na ak cjonarius zy Jednos tk i Dominuj ącej
Kapita
przypadający na udzia
y
niek ontroluj ące Razem
k apita
(fundus z) w
as ny
Zes tawienie zmian w k apitale (fundus zu) w
as nym
dane w tys .

PLN NotaGrupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 8 z 106
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI ĘŻ NYCH
Rachunek przep
ywów pieni ężnych (metoda po średnia)
dane w tys .

PLN Nota
ok res od 01.01.2017
do 31.12.2017 ok res od 01.01.2016 do
31.12.2016
Dzia
alno ś ć operacyjna
Zys k (s trata) netto 17 1.843 (16.311)
Zys k (s trata) udzia
owców mniejs zo ściowych 30 (134)
Amortyzacja 12 7.696 8.405
Zys ki (s traty) z tytu
u ró żnic kurs owych 15 5 (24)
Ods etki i udzia
y w zys kach (dywidendy) 16 43 130
Zys k (s trata) z dzia
alno ści inwes tycyjnej 19 12 (2)
Zmiana s tanu rezerw na zobowi ązania i rezerw z tytu
u odroczonego podatku dochodo wego 19 592 (477)
Zmiana s tanu zapas ów 5 (63) (1.457)
Zmiana s tanu nale żno ści z tytu
u dos taw i us
ug oraz pozos ta
ych nale żno ści, z wyj ątkiem
przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwa
ych 4 (20.892) 17.327
Zmiana s tanu zobowi ąza ń, z wyj ątkiem po życzek, kredytów oraz rezerw 19 2.154 (3.795)
Zmiana s tanu aktywów z tytu
u odroczonego podatku d ochodowego 17 (514) 710
Inne korekty 0 5.804
Podatek dochodowy bie żący z rachunku zys ków i s trat 17 15 67
Podatek dochodowy bie żący zap
acony (s koryg.o s aldo rozlicze ń z poprzedniego roku) 17 0 0
Przep
ywy pieni ężne netto z dzia
alno ści operacyjnej (9.079) 10.243
Dzia
alno ś ć inwes tycyjna
Zbycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwa
ych 19 52 3
Nabycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwa
ych 1,2 (83) (2.922)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trw a
ych oraz wartości niematerialnych 4 0 0
Nabycie nieruchomo ści inwes tycyjnych 3 0 0
Udzielone po życzki d
ugoterminowe do jednos tek zale żnych 4 0 (140)
Objecie udzia
ów i akcji 0 0
Sp
ata po życzek udzielonych jednos tkom zale żnym 15 0 0
Sp
ata udzielonych po życzek 750 525
Otrzymane ods etki od udzielnych po życzek 84 185
Otrzymane ods etki od udzielnych jednos tce zale żnej po życzek 0 0
Inne wp
ywy inwes tycyjne (+) lub wydatki (-) inwes t ycyjne 0 0
Przep
ywy pieni ężne netto z dzia
alno ści inwes tycyjnej 803 (2.349)
Dzia
alno ś ć finans owa
Wp
ywy netto z emis ji akcji 7 1.864 0
Otrzymane kredyty i po życzki 8 8.543 719
Sp
ata kredytów i po życzek 8 (6.168) (9.090)
Inne wp
ywy finans owe (+) lub wydatki (-) finans owe 9 1.376 1.920
P
atno ści zobowi ąza ń z tytu
u umów leas ingu finans owego 9 (354) 0
P
atno ści nalezno ści z tytu
u umów leas ingu finans owego 9 4.937 (541)
Zap
acone ods etki 16 (962) (884)
Przep
ywy pieni ężne netto z dzia
alno ści finans owej 9.236 (7.876)
Zmiana s tanu środk ów pieni ężnych netto razem 960 18
Zmiana s tanu środków pieni ężnych z tyt.

ró żnic kurs owych 6 0 0
Bilans owa zmiana s tanu środk ów pieni ężnych i ich ek wiwalentów 960 18
Stan środków pieni ężnych na pocz ątek okres u 701 683
S tan środk ów pieni ężnych na k oniec ok res u 6 1.661 701
w tym środki pieni ężne o ograniczonej mo żliwo ści dys ponowania 19 0 0Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 9 z 106
INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGOSPRAWOZDANI A
FINANSOWEGO
1.

Wprowadzenie
1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot dzia
alno ści
Firma: PATENTUS Spó
ka Akcyjna (Jednostka Dominuj ąca)
Siedziba: Pszczyna
Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górno ślą ska 11.

Total size of the cryptocurrency market

PATENTUS Spó
ka Akcyjna (Spó
ka Dominuj ąca)
prowadzi dzia
alno ść w miejscu swojej siedziby, jak równie ż poprzez oddzia
y, które nie s ą samobilansuj ącymi
si ę jednostkami Spó
ki.
Rejestracja: Spó
ka Dominuj ąca zosta
a zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku pr zez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wydzia
VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340.

Aktualnym organem
rejestrowym jest S ąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydzia
VI II Gospodarczy Krajowego
Rejestru S ądowego (KRS). Spó
ka jest zarejestrowana pod numere m KRS 0000092392.
NIP: 638-14-35-033.
REGON: 273585931.
Podstawowy przedmiot dzia
alno ści Spó
ki Dominuj ącej: Zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Dzia
alno ści
(PKD 2007) podstawowy zakres dzia
alno ści odpowiada dzia
alno ści zidentyfikowanej pod symbolem 28.92Z –
„Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania or az budownictwa”.


Spó
ka Dominuj ąca prowadzi równie ż dzia
alno ść w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji mas zyn dla
górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a tak że sprzeda ż hurtow ą wyrobów hutniczych, artyku
ów
spawalniczych i opakowa ń.
W Grupie Kapita
owej nie wyst ępuje cykliczno ść lub sezonowo ść produkcji.


1.2 Sk
ad Grupy Kapita
owej
Na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania w sk
ad Grupy Kapit a
owej PATENTUS S.A. wchodzi:
Nazwa Jednos tki Siedziba Przedmiot dzia
alno ści ączny udzia
w
kapitale
zak
adowym % ączny udzia
procentowy
pos iadanych praw g
os u % Kapita
zak
adowy
w tys .

PLN
Patentus Strefa S.A .* Stalowa Wola produkcja kons trukcji
s talowych oraz urz
ądze ń 100 100 2334
Zak
ad Kons trukcji
Spawanych Montex Sp.z o.o.
Świętoch
owice produkcja kons trukcji
s talowych oraz urz ądze ń 82,8 82,8 3740
* W zwi ązku z og
oszeniem upad
o ści przez jednostk ę zale żn ą Patentus Strefa SA w pa ździerniku 2016 roku
Spó
ka Dominuj ąca utraci
a kontrol ę nad t ą jednostk ą.


Ze wzgl ędu na utrat ę kontroli Spó
ka ta nie zosta
a obj ęta sprawozdaniem skonsolidowanym.
Spó
ki Grupy Kapita
owej nie posiadaj ą udzia
ów i akcji w podmiotach stowarzyszonych i ws pó
zależnych.

Nie
realizowano wspólnych przedsi ęwzi ęć.Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 10 z 106
1.3 Czas trwania dzia
alno ści Grupy Kapita
owej
Czas trwania dzia
alno ści Jednostki Dominuj ącej i Spó
ek zale żnych jest nieoznaczony.


1.4 Sk
ad Zarz ądu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominuj ącej
Na dzie ń 31grudnia 2017 roku w sk
ad Zarz ądu Spó
ki Dominuj ącej wchodzili:
- Józef DUDA – Prezes Zarz ądu;
- Stanis
aw DUDA - Wiceprezes Zarz ądu.


Do sk
adania o świadcze ń i podpisywania w imieniu Spó
ki Dominuj ącej uprawniony jest Prezes i Wiceprezes
Zarz ądu samodzielnie.

Kadencja Zarz ądu trwa od 23.05.2017 do 23.05.2022 r.
Na dzie ń 31grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spó
ki Dominuj ącej dzia
a
a w sk
adzie:
- Jakub Szymczak
- ukasz DUDA
- Anna GOTZ
- Bart
omiej NIEMIEC
- Alicja SALLER-PAWE CZYK
Pan Niemiec Bart
omiej oraz Pani Alicja Saller-Pawe
czyk zostali wybrani na cz
onków Rady Nadzorczej w
dniu 27.04.2017 r.


Do dnia sporz ądzenia oraz zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie nastąpi
y
zmiany w sk
adzie Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej Spó
ki Dominuj ącej.
1.5 Data zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zos ta
o zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez
Zarz ąd Spó
ki Dominuj ącej dnia 21 marca 2018 roku.


Cz
onkowie Zarz ądu maj ą prawo do wprowadzania zmian do sprawozdania finans owego po jego publikacji.
1.6 Dzia
alno ść zaniechana, aktywa do zbycia
Zarz ąd Spó
ki Dominuj ącej o świadcza, że nie wyst ąpi
a dzia
alno ść zaniechana.

Nie wyst ępuj ą aktywa lub
grupy aktywów do zbycia lub zwi ązane z dzia
alno ści ą zaniechan ą oraz nie wyst ępuj ą przychody i koszty
zwi ązane z dzia
alno ści ą zaniechan ą.


1.7 Kontynuacja dzia
alno ści
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta
o sporz ądzone przy za
o żeniu kontynuacji dzia
alno ści
gospodarczej przez Spó
ki Grupy Kapita
owej w niezm ienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12
miesi ęcy od ko ńca okresu sprawozdawczego i nie istniej ą przes
anki zamierzonego lub przymusowego
zaniechania b ąd ź istotnego ograniczenia przez te Spó
ki dotychczaso wej dzia
alności.

Zarz ąd Spó
ki
Dominuj ącej nie stwierdza na dzie ń podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoli czności wskazuj ących
na zagro żenie kontynuacji dzia
alno ści Grupy Kapita
owej w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
o ści.Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

Problemy Zarzadzania

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 11 z 106
1.8 Podstawa sporz ądzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego spr awozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
owej PATENTUS S.A.

zosta
o sporządzone zgodnie z
Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej, Mi ędzynarodowymi Standardami
Rachunkowo ści oraz zwi ązanymi z nimi interpretacjami og
oszonymi w formie rozporządze ń Komisji
Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zosta
o zgodnie z zasad ą kosztu historycznego
(skorygowanego o odpisy aktualizuj ące zwi ązane z utrat ą warto ści), za wyj ątkiem nieruchomo ści
inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych d ostępnych do sprzeda ży, które s ą wyceniane w warto ści
godziwej.


Jednostka Dominuj ąca skorzysta
a z przys
uguj ącego jej prawa wynikaj ącego z par. 10 MSR 1 i nie zmieni
a
nazw elementów pe
nego sprawozdania finansowego. I tak:
· dla okre ślenia „sprawozdania z sytuacji finansowej” u żywana jest dotychczasowa nazwa „bilans”;
· dla okre ślenia „sprawozdania ze zmian w kapitale w
asnym za okres” używana jest dotychczasowa nazwa
„zestawienie zmian w kapitale w
asnym”;
· dla okre ślenia „sprawozdania z przep
ywów pieni ężnych” u żywana jest dotychczasowa nazwa „rachunek
przep
ywów pieni ężnych”;
· „sprawozdanie z ca
kowitych dochodów” sk
ada si ę z dwóch elementów, mianowicie „rachunku zysków i
strat” oraz odr ębnego „sprawozdania z ca
kowitych dochodów”.


1.9 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdan ia finansowego, rok obrotowy
Walut ą funkcjonaln ą Grupy Kapita
owej i walut ą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego j est PLN.
Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane z osta
y w tysiącach z
otych (tys.

PLN), chyba że w
konkretnych sytuacjach podane zosta
y z wi ększ ą dok
adno ści ą.
Rokiem obrotowym Grupy Kapita
owej jest rok kalenda rzowy.


1.10 O świadczenie Zarz ądu Jednostki Dominuj ącej o zgodno ści z MSSF
Zarz ąd Jednostki Dominuj ącej o świadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapit a
owej
PATENTUS S.A.

zosta
o sporz ądzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści
Finansowej, Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści oraz zwi ązanymi z nimi interpretacjami
og
oszonymi w formie rozporz ądze ń Komisji Europejskiej.
2. Opis wa żniejszych stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ści
2.1 Stosowanie MSSF
Nowe standardy, zmiany w obowi ązuj ących standardach oraz interpretacje, które zosta
y przyjęte przez
Uni ę Europejsk ą („UE”):
· MSSF 16 „Leasing” opublikowany 13 stycznia 2016 rok u (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub pó źniej),
· Wyja śnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” op ublikowane 12 kwietnia 2016 roku (mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub pó źniej),
· Zmiany do MSSF 4: zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
ącznie z MSSF 4 „Umowy
ubezpieczeniowe” opublikowane 12 wrze śnia 2016 roku (maj ą zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub pó źniej),Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 12 z 106
· Zmiany do MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytu
u odrocz onego podatku dochodowego wynikających z
nierozliczonych strat podatkowych opublikowane 19 s tycznia 2016 roku (mają zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku lub pó źniej),
· Zmiany do MSR 7: Inicjatywa w zakresie ujawniania i nformacji opublikowane 29 stycznia 2016 roku
(maj ą zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku lub pó źniej).


Nowe standardy, zmiany w obowi ązuj ących standardach oraz interpretacje, które nie zost a
y przyjęte
przez Uni ę Europejsk ą:
· MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” opublikowany 18 maj a 2017 roku (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2021 roku lub pó źniej),
· KIMSF Interpretacja 22: Transakcje w walutach obcyc h oraz zaliczki opublikowana 8 grudnia 2016
roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczy nających si ę 1 stycznia 2018 roku lub pó źniej), •
KIMSF Interpretacja 23: Niepewno ść zwi ązana z ujmowaniem podatku dochodowego opublikowana 7
czerwca 2017 roku (ma zastosowanie dla okresów rocz nych rozpoczynających si ę 1 stycznia 2019
roku),
· Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji p
atności na bazie akcji opublikowane 20
czerwca 2016 roku (maj ą zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018
roku lub pó źniej),
· Zmiany wynikaj ące z przegl ądu MSSF cykl 2014 - 2016 wydane 8 grudnia 2016 roku (zmiany do
MSSF 12 oraz MSSF 1 maj ą zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę dnia 1 stycznia
2017 roku lub pó źniej, natomiast zmiany do MSR 28 maj ą zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynaj ących si ę dnia 1 stycznia 2018 roku lub pó źniej),
· Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomo ści inwestycyjnej opublikowane 8 grudnia 2016 roku
(maj ą zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub pó źniej),
· Zmiany do MSSF 9: Kontrakty z cechami przedp
at z u jemną rekompensat ą opublikowane 12
pa ździernika 2017 roku (maj ą zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia
2019 roku lub pó źniej),
· Zmiany do MSR 28: Udzia
y d
ugoterminowe w jednostk ach stowarzyszonych i wspólnych
przedsi ęwzi ęciach opublikowane 12 pa ździernika 2017 (maj ą zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub pó źniej),
· Zmiany wynikaj ące z przegl ądu MSSF cykl 2015 - 2017 wydane 12 grudnia 2017 rok u (mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę dnia 1 stycznia 2019 roku lub pó źniej),
Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczen ie programu opublikowane 7 lutego 2018 roku (mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub pó źniej).


Zarz ąd Spó
ki Dominuj ącej przewiduje, że zastosowanie powy ższych standardów i interpretacji nie b ędzie
mia
o znacz ącego wp
ywu na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania.
Zarz ąd Spó
ki Dominuj ącej nie przewiduje mo żliwo ści wcze śniejszego zastosowania standardów, zmian do
standardów i interpretacji.
2.2 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyra żonych w walutach obcych
Wyra żone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje s ię w ksi ęgach rachunkowych na dzie ń ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikaj ącym z charakteru operacji – w przypadku operacji
sprzeda ży lub kupna walut oraz operacji zap
aty nale żno ści lub zobowi ąza ń,
- średnim ustalonym na dzie ń poprzedzaj ący ten dzie ń dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
chyba że w zg
oszeniu celnym lub w innym wi ążącym Spó
k ę dokumencie ustalony zosta
inny kurs dla
pozosta
ych operacji.
Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 13 z 106
Pozycje aktywów i zobowi ąza ń wyra żone w walutach obcych wycenia si ę na dzie ń bilansowy wed
ug średniego
kursu publikowanego dla danej waluty na dzie ń bilansowy przez Narodowy Bank Polski.


Wysoko ść kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dl a danej waluty na dzień bilansowy zosta
a
przedstawiona w punkcie „Wybrane dane finansowe prz eliczone na euro (EUR)”.
Ró żnice kursowe powsta
e w wyniku rozliczenia transakc ji wyrażonych w walutach obcych, jak równie ż
powsta
e z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobo wiąza ń wyra żonych w walutach obcych i dotycz ących
dzia
alno ści podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapita
owej odno si się w koszty lub przychody finansowe.


2.3 Rzeczowe aktywa trwa
e
Za rzeczowe aktywa trwa
e uznaje si ę ś rodki trwa
e spe
niaj ące poni ższe kryteria:
- są utrzymywane przez Grup ę Kapita
ow ą w celu wykorzystywania ich w procesie produkcyjnym lub
przy dostawach towarów i świadczeniu us
ug, w celach administracyjnych albo c zęś ciowo
wynajmowane innym podmiotom,
- przewidywany okres u żytkowania b ędzie d
u ższy ni ż jeden rok,
- w stosunku do których istnieje prawdopodobie ństwo, i ż Grupa Kapita
owa uzyska w przysz
o ści
korzy ści ekonomiczne zwi ązane ze sk
adnikiem maj ątkowym, oraz
- warto ść ich mo żna okre śli ć w sposób wiarygodny.


Do rzeczowych aktywów trwa
ych zaliczane s ą m.in.:
- grunty w
asne,
- prawo wieczystego u żytkowania gruntów,
- budynki, obiekty in żynierii wodnej i l ądowej oraz b ęd ące odr ębn ą w
asno ści ą lokale,
- maszyny, urz ądzenia, środki transportu,
- inne ruchome środki trwa
e,
- ulepszenia w obcych środkach trwa
ych,
- środki trwa
e w okresie budowy, monta żu lub ulepszenia ju ż istniej ącego środka trwa
ego.


Do rzeczowych aktywów trwa
ych zalicza si ę równie ż środki trwa
e s
u żące ochronie środowiska lub
zapewnieniu bezpiecze ństwa osób i mienia.
Na dzie ń pocz ątkowego uj ęcia rzeczowe aktywa trwa
e wycenia si ę w cenie nabycia / koszcie wytworzenia.

W
cenie nabycia / koszcie wytworzenia uwzgl ędniane s ą koszty finansowania zewn ętrznego zaci ągni ętego na
sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środka trwa
ego (zgodnie z MSR 23 zaktualizowanym w 2007 roku).


W zwi ązku z zastosowaniem MSSF po raz pierwszy na dzie ń 01 stycznia 2004 roku, dla środków trwa
ych
zosta
a przyj ęta warto ść godziwa jako odpowiadaj ąca zak
adanemu kosztowi środków trwa
ych (zgodnie z
MSSF 1 par.

16).
Pó źniejsze nak
ady uwzgl ędnia si ę w warto ści bilansowej danego środka trwa
ego lub ujmuje jako odr ębny
ś rodek trwa
y (tam, gdzie jest to w
a ściwe) tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobie ństwo wp
ywu korzy ści
ekonomicznych do Grupy Kapita
owej, za ś koszt danej pozycji mo żna wiarygodnie wyceni ć. Wszelkie pozosta
e
wydatki na napraw ę i konserwacj ę środków trwa
ych odnoszone s ą do rachunku zysków i strat w okresie
obrotowym, w którym je poniesiono.
Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 14 z 106
Prawo wieczystego u żytkowania zosta
o nabyte na rynku wtórnym i jest wy kazywane
ącznie z warto ści ą
gruntów w
asnych, w grupie środków trwa
ych.


Na dzie ń bilansowy, rzeczowe aktywa trwa
e zaliczone do gru py „gruntów” (w tym prawo wieczystego
u żytkowania gruntów) wyceniane s ą wed
ug modelu opartego na warto ści przeszacowanej (zgodnie z MSR 16
par. 31 i nast ępne). Warto ść przeszacowana rzeczowych aktywów trwa
ych zaliczo nych do tej grupy to wartość
godziwa na dzie ń przeszacowania, pomniejszona o kwot ę pó źniejszych zakumulowanych odpisów
aktualizuj ących z tytu
u utraty warto ści.

Przeszacowania przeprowadzane s ą na tyle regularnie, aby warto ść
bilansowa nie ró żni
a si ę w sposób istotny od warto ści, która zosta
aby ustalona przy zastosowaniu wart ości
godziwej na dzie ń bilansowy.

Warto ść godziwa jest ustalana na podstawie wyceny sporz ądzonej przez
profesjonalnego rzeczoznawc ę. Cz ęstotliwo ść dokonywania przeszacowa ń zale ży od zmian warto ści godziwej
przeszacowywanych pozycji rzeczowych aktywów trwa
y ch.

Jeżeli warto ść godziwa przeszacowywanego
sk
adnika aktywów ró żni si ę w sposób istotny od jego warto ści bilansowej, wymagane jest przeprowadzenie
kolejnego przeszacowania. Je żeli pozycja rzeczowych aktywów trwa
ych jest przesz acowywana, ca
a grupa
rzeczowych aktywów trwa
ych, do której przynale ży dany sk
adnik aktywów, zostaje przeszacowana. Je żeli
warto ść bilansowa sk
adnika aktywów wzros
a wskutek przesz acowania, zwiększenie nale ży zaliczy ć
bezpo średnio do pozosta
ych kapita
ów w
asnych jako „kapi ta
z aktualizacji wyceny”.

Kapita
z aktualizacji
wyceny jest korygowany o warto ść rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Kapita
z aktualizacji wyceny
zaliczony do kapita
u w
asnego mo żna przenie ść bezpo średnio do pozycji kapita
ów „zyski zatrzymane” w
momencie usuni ęcia odpowiadaj ącego mu sk
adnika aktywów z bilansu.


Niezale żny rzeczoznawca maj ątkowy, oszacowa
na dzie ń 28.06.2011 roku warto ść rynkow ą prawa
wieczystego u żytkowania gruntów, budynków, budowli oraz pozosta
y ch sk
adników rzeczowego majątku
trwa
ego, który zosta
nabyty przez Spó
k ę Zale żn ą od syndyka.

Skutki przeszacowania nabytych rzeczow ych
aktywów trwa
ych zosta
y ujawnione w kapitale z akt ualizacji wyceny.


Je żeli pozycja rzeczowych aktywów trwa
ych jest przesz acowana, to umorzenie w dniu przeszacowania jest
eliminowane z warto ści bilansowej brutto sk
adnika aktywów, a warto ść bilansowa netto korygowana jest do
warto ści przeszacowanej sk
adnika aktywów.
Rzeczowe aktywa trwa
e zaliczone do pozosta
ych gru p rodzajowych, to jest budynki i budowle, maszyny i
urz ądzenia, środki transportu, inne ruchome środki trwa
e, ulepszenia w obcych środkach trwa
ych, środki trwa
e
w okresie budowy, monta żu lub ulepszenia ju ż istniej ącego środka trwa
ego - wyceniane s ą na dzie ń bilansowy
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po pomniejs zeniu o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z
tytu
u utraty warto ści.


Grunty oraz prawo wieczystego u żytkowania gruntów, zgodnie z przyj ętymi zasadami rachunkowo ści nie
podlegaj ą amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne środków trwa
ych dokonywane s ą metod ą liniow ą przez przewidywany okres
u żytkowania danego środka trwa
ego.
Przyj ęto okresy u żytkowania środków trwa
ych w nast ępuj ących przedzia
ach:
- Budynki oraz obiekty in żynierii wodnej i l ądowej: 11-70 lat,
- Maszyny i urz ądzenia: 4-13 lat,
- Środki transportu: 6-15 lat,
- Pozosta
e rzeczowe aktywa trwa
e – okres u żytkowania ustalany jest indywidualnie dla poszczegó lnych
sk
adników środków trwa
ych.


Powy ższe okresy u żytkowania dotycz ą nowych środków trwa
ych. Je żeli do u żytkowania jest wprowadzony
u żywany środek trwa
y, wówczas stawki amortyzacji ustalane s ą indywidualnie, odpowiednio do
przewidywanego okresu u żytkowania danego środka trwa
ego. Podstaw ą naliczania odpisów amortyzacyjnych
jest warto ść pocz ątkowa.
Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 15 z 106
W u żytkowanych w Spó
ce środkach trwa
ych nie stwierdzono istotnych cz ęści sk
adowych środków trwa
ych
(komponentów), których okres u żytkowania ró żni si ę od okresu u żytkowania ca
ego środka trwa
ego.


Amortyzacj ę rozpoczyna si ę, gdy środek trwa
y jest dost ępny do u żytkowania. Amortyzacji zaprzestaje si ę na
wcze śniejsz ą z dat: gdy środek trwa
y zostaje zaklasyfikowany jako przeznacz ony do sprzedaży (lub zawarty w
grupie do zbycia, która jest zaklasyfikowana jako p rzeznaczona do sprzedaży) zgodnie z MSSF 5 „Aktywa
trwa
e przeznaczone do sprzeda ży i dzia
alno ść zaniechana” lub zostaje usuni ęty z ewidencji bilansowej.

Metoda
amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz warto ść ko ńcowa podlegaj ą weryfikacji na ka żdy dzie ń bilansowy.
Wszelkie wynikaj ące z przeprowadzonej weryfikacji zmiany ujmuje si ę jak zmian ę szacunków.
Odpisów z tytu
u utraty warto ści dokonuje si ę do poziomu warto ści odzyskiwalnej, je żeli warto ść bilansowa
danego środka trwa
ego (lub o środka wypracowuj ącego środki pieni ężne, do którego on nale ży) jest wy ższa od
jego oszacowanej warto ści odzyskiwalnej.

Test na utrat ę warto ści przeprowadza si ę i ujmuje ewentualne odpisy
z tytu
u utraty warto ści zgodnie z zasadami okre ślonymi w punkcie „Utrata warto ści aktywów niefinansowych”.


Ś rodek trwa
y usuwa si ę z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub gdy nie oczekuje się wp
ywu dalszych
korzy ści ekonomicznych z jego u żytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na usuni ęciu pozycji rzeczowych
aktywów trwa
ych ustala si ę jako ró żnic ę pomi ędzy przychodami netto ze zbycia i warto ści ą bilansow ą tych
ś rodków trwa
ych i ujmuje w rachunku zysków i strat.


2.4 Leasing
Umow ę leasingu, w ramach której zasadniczo ca
o ść ryzyka i wszystkie po żytki z tytu
u w
asno ści przys
uguj ą
Spó
kom Grupy Kapita
owej, klasyfikuje si ę jako leasing finansowy. Przedmiot leasingu finanso wego ujmuje się
w aktywach z dniem rozpocz ęcia leasingu wed
ug ni ższej z dwóch kwot: warto ści godziwej przedmiotu leasingu
lub warto ści bie żącej minimalnych op
at leasingowych.


Ka żd ą op
at ę leasingow ą dzieli si ę na kwot ę pomniejszaj ącą saldo zobowi ązania i kwot ę kosztów finansowych
w taki sposób, aby utrzymywa ć sta
ą stop ę w stosunku do nieuregulowanej cz ęści zobowi ązania.

Element
odsetkowy raty leasingowej ujmuje si ę w kosztach finansowych w rachunku zysków i strat p rzez okres leasingu
w taki sposób, aby uzyska ć za ka żdy okres sta
ą okresow ą stop ę procentow ą w stosunku do nieuregulowanej
cz ęści zobowi ązania.

Podlegaj ące amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu fina nsowego amortyzowane są
zgodnie z zasadami opisanymi dla rzeczowych aktywów trwa
ych.
Leasing, przy którym znacz ąca cz ęść ryzyka i po żytków z tytu
u w
asno ści pozostaje udzia
em leasingodawcy
(finansuj ącego) stanowi leasing operacyjny.


W przypadku, kiedy Grupa Kapita
owa zawiera umowy l easingu finansowego i występuje w roli leasingodawcy,
w aktywach bilansu wykazywane s ą nale żno ści w kwocie równej inwestycji leasingowej netto.
Spó
ka Dominuj ąca jako producent maszyn obj ętych umow ą leasingu finansowego ujmuje zyski lub straty ze
sprzeda ży w danym okresie zgodnie z zasadami stosowanymi w przypadku zwyk
ej sprzedaży.

Koszty
poniesione na wytworzenie maszyny oraz inne koszty poniesione w związku z negocjacjami i dzia
aniami
s
u żącymi doprowadzeniu do zawarcia umowy leasingowej uj muje się jako koszty z chwil ą uznania zysków ze
sprzeda ży.
Przychody finansowe w okresie trwania umowy leasing u finansowego ujmowane są w sposób odzwierciedlaj ący
sta
ą okresow ą stop ę zwrotu na inwestycji leasingowej netto.


2.5 Nieruchomo ści inwestycyjne
Za nieruchomo ści inwestycyjne uznaje si ę nieruchomo ści, które w ca
o ści Grupa Kapita
owa traktuje jako źród
o
przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich warto ści, wzgl ędnie obie te
korzy ści
ącznie.Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 16 z 106
Nieruchomo ści inwestycyjne wyceniane s ą na moment pocz ątkowego uj ęcia w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia.

W wycenie uwzgl ędnia si ę koszty przeprowadzenia transakcji oraz koszty fina nsowania
zewn ętrznego zaci ągni ętego na sfinansowanie nabycia.

Drukuj / podziel się


Na kolejne dni bilansowe nieruchomo ści inwestycyjne wyceniane s ą w warto ści godziwej. Zysk lub strata
wynikaj ące ze zmiany warto ści godziwej nieruchomo ści inwestycyjnej wp
ywaj ą na zysk lub strat ę netto w
okresie, w którym zmiana nast ąpi
a.


Nieruchomo ść inwestycyjna zostaje usuni ęta z bilansu w momencie jej zbycia lub w przypadku trwa
ego
wycofania z u żytkowania, je żeli nie oczekuje si ę uzyskania w przysz
o ści żadnych korzy ści wynikaj ących z jej
zbycia.
Nieruchomo ści inwestycyjne wycenia si ę wed
ug Mi ędzynarodowych Standardów Wyceny .

Warto ść rynkowa
odzwierciedla zbiorowe postrzeganie i dzia
anie ryn ku i jest podstawą szacowania warto ści wi ększo ści zasobów
w ekonomii opartej o regu
y rynku. Warto ść rynkowa (lub inaczej profesjonalna opinia o warto ści rynkowej) jest
definiowana jako: szacunkowa, przewidywana kwota za jaką okre ślona w
asno ść powinna by ć wymieniona w
dniu wyceny, pomi ędzy ch ętnym nabywc ą a ch ętnym sprzedawc ą, w transakcji której strony nie s ą w sposób
szczególny wspó
zale żne, po w
a ściwym rozpoznaniu rynku, na którym ka żda ze stron jest dobrze
poinformowana o istotnych cechach maj ących wp
yw na warto ść transakcji, dzia
a ze zrozumieniem, rozwa żnie i
bez przymusu.


Zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami Wyceny, warto ść rynkow ą okre ślamy przy zastosowaniu
nast ępuj ących metod wyceny:
- podej ście porównawcze - warunek stosowania - niezb ędny wybór transakcji porównywalnych i innych,
porównania rynkowe na podstawie obserwacji rynku;
- podej ście kapitalizacji dochodu,
ącznie z analiz ą zdyskontowanych strumieni pieni ężnych - warunek
stosowania - informacje pochodz ące z rynku dotycz ące stawek czynszowych oraz stóp zwrotu;
- podej ście kosztowe - warunek stosowania - koszty budowy o raz zużycie okre śla ć na podstawie analiz
rynkowych, szacunków kosztów i wyst ępuj ącego zu życia;
Obowi ązuj ące w MSR zasady wyceny rozlokowane s ą w nich na trzech poziomach.

Pierwszy poziom
Mi ędzynarodowych Standardów Wyceny stanowi ą trzy standardy o charakterze fundamentalnym:
- MSW 1. Warto ść rynkowa jako podstawa wyceny,
- MSW 2.

Warto ści nierynkowe jako podstawa wyceny,
- MSW 3. Operat szacunkowy.
Kolejny poziom nosi nazw ę Zastosowania Mi ędzynarodowych Standardów Wyceny [ZMSW] i dotyczy za sad
stosowania MSW w poszczególnych sytuacjach. Poziom ten podzielono następuj ąco:
- ZMSW 1. Wycena dla celów sprawozda ń finansowych,
- ZMSW 2. Wycena dla celów kredytowych.
Trzeci poziom MSW zawiera wskazówki interpretacyjne gdzie rzeczoznawca dowiaduje się o szczegó
ach
rozwi ązywania problemów i zagadnie ń, które mog ą wyst ąpi ć w trakcie wyceny.

Obecne wydanie MSW zawiera
14 wskazówek interpretacyjnych.
Poj ęcie warto ści rynkowej wg MSW odzwierciedla ca
o ściow ą koncepcj ę funkcjonowania rynku i jest podstaw ą
wyceny wi ększo ści zasobów w gospodarkach rynkowych, a definicja ma charakter prosty i rygorystyczny.
Warto ść godziwa zdefiniowana jest w MSSF jako kwota, za ja ką na warunkach rynkowych sk
adnik aktywów
móg
by zosta ć wymieniony lub kwota, za któr ą zobowi ązanie mog
oby zosta ć uregulowane pomi ędzyGrupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 17 z 106
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji (MSR 16, pkl.6).

Pojęcie warto ści godziwej
jest stosowane do okre ślenia zarówno rynkowych jak i nierynkowych warto ści w sprawozdaniach finansowych.
W bilansie dany sk
adnik aktywów jest ujmowany wg w artości godziwej po odliczeniu amortyzacji (umorzenia)
oraz
ącznej warto ści odpisów aktualizuj ących z tytu
u utraty warto ści (MSR 36, pkt.6).

Tam, gdzie mo żna
ustali ć warto ść rynkowa sk
adnika aktywów, jest ona uwa żana za równa warto ści godziwej. Zastosowanie
modelu warto ści godziwej wymaga dokonywania sta
ej i bie żącej aktualizacji warto ści.

W uj ęciu pocz ątkowym
warto ść godziwa wykorzystuje si ę przy stosowaniu modelu opartego na warto ści przeszacowanej (MSR 16,
pkt.31)
Zatem podstaw ą przyj ęcia warto ści godziwej poszczególnego sk
adnika aktywów jest j ego wartość rynkowa.


Definicja warto ści rynkowej zawarta w Krajowymi Standardach oraz w Ustawie o gospodarce
nieruchomo ściami jest to żsama w znaczeniu z definicj ą zawarta w MSR.


Warto ść rynkow ą nieruchomo ści, zgodnie z art. 151 ustawy o gospodarce nierucho mościami oraz Standardami
Zawodowymi Rzeczoznawców Maj ątkowych, stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena , możliwa do
uzyskania na rynku, przy przyj ęciu nast ępuj ących za
o żeń : strony umowy by
y od siebie niezale żne, nie dzia
a
y
w sytuacji przymusowej oraz mia
y stanowczy zamiar zawarcia umowy, up
yną
czas niezb ędny do
wyeksponowania nieruchomo ści na rynku do wynegocjowania warunków umowy.


Spó
ka wyodr ębni
a z grupy środków trwa
ych nieruchomo ści, które s ą w ca
o ści wynajmowane innym
podmiotom i które spe
niaj ą warunki definicji nieruchomo ści inwestycyjnych (par.

5 MSR 40 "Nieruchomo ści
inwestycyjne"). Zgodnie z MSW wyceny warto ści rynkowej, równej godziwej dokonano metod ą kapitalizacji
dochodu (To żsama z metod ą inwestycyjn ą, technik ą kapitalizacji prostej netto wg UGN i krajowych
Standardów).
2.6 Warto ści niematerialne i prawne
Za warto ści niematerialne uznaje si ę mo żliwe do zidentyfikowania niepieni ężne sk
adniki aktywów,
nieposiadaj ące postaci fizycznej.

W szczególno ści do warto ści niematerialnych zalicza si ę:
- nabyte oprogramowanie komputerowe,
- nabyte prawa maj ątkowe – koszty prac rozwojowych, autorskie prawa ma ją tkowe, prawa pokrewne,
licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz
zdobniczych.
Warto ści niematerialne wycenia si ę w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowan ą kwot ę odpisów
amortyzacyjnych i skumulowan ą kwot ę odpisów aktualizuj ących z tytu
u utraty warto ści.


Do warto ści niematerialnych i prawnych zalicza si ę równie ż koszty zako ńczonych prac rozwojowych. Koszty
zako ńczonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednost kę na w
asne potrzeby, poniesione przed
podj ęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalic za się do warto ści niematerialnych i prawnych, je żeli:
1) produkt lub technologia wytwarzania s ą ści śle ustalone, a dotycz ące ich koszty prac rozwojowych
wiarygodnie okre ślone,
2) techniczna przydatno ść produktu lub technologii zosta
a stwierdzona i odp owiednio udokumentowana i na tej
podstawie jednostka podj ę
a decyzj ę o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu techno logii,
3) koszty prac rozwojowych zostan ą pokryte, wed
ug przewidywa ń, przychodami ze sprzeda ży tych produktów
lub zastosowania technologii.


Powy ższe oznacza, że dopiero w sytuacji spe
nienia ww. kryteriów koszt y zakończonych prac rozwojowych
mog ą zosta ć aktywowane jako warto ści niematerialne i prawne.
Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 18 z 106
Do czasu zako ńczenia prac i spe
nienia wy żej wskazanych warunków, ponoszone koszty prac rozwo jowych
ujmowane s ą w bilansie jako prace rozwojowe w toku.


Koszty zako ńczonych prac rozwojowych odpisuje si ę przez okres ekonomicznej u żyteczno ści rezultatów prac
rozwojowych. Je żeli w wyj ątkowych przypadkach nie mo żna wiarygodnie oszacowa ć okresu ekonomicznej
u żyteczno ści rezultatów tych prac, to okres dokonywania odpis ów nie może przekracza ć 5 lat.
Prace rozwojowe zako ńczone niepowodzeniem, które nie da
y zamierzonych e fektów lub prace zakończone
efektem pozytywnym, których z ró żnych przyczyn nie wdro żono, obci ążają wynik finansowy w roku, w którym
je zako ńczono.

Odnosi si ę je wówczas w ci ężar pozosta
ych kosztów operacyjnych.
Odpisów amortyzacyjnych od warto ści niematerialnych dokonuje si ę metod ą liniow ą, przez okres
przewidywanego u żytkowania, który dla poszczególnych rodzajów warto ści niematerialnych wynosi:
- Licencje na programy komputerowe oraz oprogramowani e komputerowe – 1-2 lata.

W uzasadnionych
przypadkach przewidywany okres u żytkowania licencji mo że by ć wyd
u żony do 20 lat.
- Koszty prac rozwojowych – 2-5 lat.
Grupa Kapita
owa nie posiada innych warto ści niematerialnych o nieokre ślonym okresie u żytkowania.

Warto ści
niematerialne, które nie zosta
y jeszcze oddane do użytkowania nie s ą amortyzowane do momentu ich
rozliczenia na inne grupy warto ści niematerialnych.

Tego typu warto ści niematerialne poddawane s ą
obowi ązkowym corocznym testom na utrat ę warto ści.
Amortyzacj ę rozpoczyna si ę, gdy sk
adnik warto ści niematerialnych jest dost ępny do u żytkowania. Amortyzacji
warto ści niematerialnych zaprzestaje si ę na wcze śniejsz ą z dat: gdy sk
adnik warto ści niematerialnych zostaje
zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzeda ży (lub zawarty w grupie do zbycia, która jest zakla syfikowana
jako przeznaczona do sprzeda ży) zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwa
e przeznaczone do sprzedaży i dzia
alno ść
zaniechana” lub zostaje usuni ęty z ewidencji bilansowej.


Dla posiadanych przez Grup ę Kapita
ow ą sk
adników warto ści niematerialnych przyj ęto, i ż warto ść ko ńcowa
jest równa zero.
Metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna podleg ają weryfikacji na ka żdy dzie ń bilansowy. Wszelkie
zmiany wynikaj ące z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje si ę jako zmian ę szacunków.
Warto ści niematerialne testuje si ę na utrat ę warto ści zgodnie z zasadami okre ślonymi w punkcie „Utrata
warto ści aktywów niefinansowych”.


Sk
adnik warto ści niematerialnych usuwa si ę z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy nie oczekuje się
dalszych korzy ści ekonomicznych z jego u żytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na usuni ęciu sk
adnika
warto ści niematerialnych ustala si ę jako ró żnic ę pomi ędzy warto ści ą godziw ą przychodów ze zbycia, (je żeli
wyst ępuj ą) i warto ści ą bilansow ą tych warto ści niematerialnych oraz ujmuje w rachunku zysków i strat.


2.7 Inwestycje kapita
owe
Jednostki zale żne
Za jednostki zale żne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita
owej PATENTUS S.A.


uznaje si ę te jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zd olność kierowania ich polityk ą finansow ą i
operacyjn ą w celu uzyskania korzy ści z ich dzia
alno ści.

Kierowanie to odbywa si ę poprzez posiadanie
wi ększo ści w ogólnej liczbie g
osów w organach stanowi ących tych jednostek tj. zarz ądach jednostek i ich
radach nadzorczych. Przy dokonywaniu oceny, czy Gru pa kontroluje daną jednostk ę uwzgl ędnia si ę istnienie
oraz wp
yw potencjalnych praw g
osu, które w danej chwili można zrealizowa ć lub zamieni ć.
Warto ść bilansowa inwestycji Grupy Kapita
owej w jednostk ę zale żn ą podlega wy
ączeniu, odpowiednio z
kapita
em w
asnym jednostki zale żnej.

Transakcje, rozrachunki, przychody, koszty i n iezrealizowane zyski ujęteGrupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 19 z 106
w aktywach, powsta
e na transakcjach pomi ędzy spó
kami Grupy, podlegaj ą eliminacji.

Eliminacji podlegaj ą
równie ż niezrealizowane straty, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utrat ę warto ści przekazanego
sk
adnika aktywów.
W przypadku powstania udzia
u niekontroluj ącego w aktywach netto konsolidowanych jednostek zal eżnych
ujmowany jest on w ramach kapita
u w
asnego w odr ębnej pozycji.


Zaprzestaje si ę konsolidacji jednostek zale żnych z dniem ustania kontroli..
Jednostki stowarzyszone
Za jednostki stowarzyszone uznaje si ę jednostki, na które Spó
ka Dominuj ąca wywiera znacz ący wp
yw, lecz nie
sprawuje kontroli, uczestnicz ąc w ustalaniu zarówno polityki finansowej jak i ope racyjnej podmiotu
stowarzyszonego, co zwykle wi ąże si ę z posiadaniem od 20% do 50% ogólnej liczby g
osów w organach
stanowi ących lub z mo żliwo ści ą wp
ywu na dzia
alno ść jednostki w inny sposób
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wyst ępuj ą inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.


2.8 Utrata warto ści aktywów niefinansowych
Na ka żdy dzie ń bilansowy Grupa Kapita
owa dokonuje przegl ądu warto ści bilansowej sk
adników maj ątku
trwa
ego w celu stwierdzenia, czy nie wyst ępuj ą przes
anki wskazuj ące na mo żliwo ść utraty ich warto ści. W
przypadku gdy stwierdzono istnienie takich przes
an ek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego sk
adnika
aktywów w celu ustalenia potencjalnego odpisu z teg o tytu
u.


W sytuacji gdy sk
adnik aktywów nie generuje przep
ywów pieniężnych, które s ą w znacznym stopniu
niezale żne od przep
ywów generowanych przez inne aktywa, an alizę przeprowadza si ę dla grupy aktywów
generuj ących przep
ywy pieni ężne, do której nale ży dany sk
adnik aktywów.

Warto ść odzyskiwalna ustalana jest
jako kwota wy ższa z dwóch warto ści, to jest: warto ści godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda ży lub warto ści
u żytkowej, która odpowiada warto ści bie żącej szacunku przysz
ych przep
ywów pieni ężnych zdyskontowanych
przy u życiu stopy dyskonta uwzgl ędniaj ącej aktualn ą rynkow ą warto ść pieni ądza w czasie oraz ryzyko
specyficzne, je śli wyst ępuje, dla danego aktywa.


Je żeli warto ść odzyskiwalna jest ni ższa od warto ści ksi ęgowej netto sk
adnika aktywów lub ich grupy, warto ść
ksi ęgowa jest pomniejszana do warto ści odzyskiwalnej. Strata z tego tytu
u jest ujmowan a jako koszt w okresie,
w którym nast ąpi
a utrata warto ści.


W sytuacji odwrócenia utraty warto ści warto ść netto sk
adnika aktywów zwi ększana jest do nowej oszacowanej
warto ści odzyskiwalnej, nie wy ższej jednak od warto ści netto tego sk
adnika aktywów, jaka by
aby ustalo na,
gdyby utrata warto ści nie zosta
a rozpoznana w poprzednich okresach.

O dwrócenie utraty wartości ujmowane
jest w okresie, w którym usta
y przes
anki powoduj ące trwa
ą utrat ę warto ści.
Na dzie ń 31.12.2016 roku Grupa przeprowadzi
a test na utrat ę warto ści rzeczowych aktywów trwa
ych i
warto ści niematerialnych z uwzgl ędnieniem postanowie ń przepisów MSR 36.


Warto ść odzyskiwalna znacz ących sk
adników rzeczowych aktywów trwa
ych w Jedno stce Dominującej zosta
a
oszacowana w oparciu o warto ść godziw ą pomniejszon ą o koszty sprzeda ży sk
adników maj ątkowych.
Uprawniony rzeczoznawca maj ątkowy oszacowa
warto ść godziw ą nieruchomo ści (prawo wieczystego
u żytkowania gruntów wraz z budynkami) oraz istotnych ruchomości (maszyny i urz ądzenia o warto ści
bilansowej powy żej 100 tys.

Sprawozdan finansowych w zwiazku z ipo

z
. netto) wed
ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2016 roku. Warto ść godziwa
nieruchomo ści oraz istotnych ruchomo ści oszacowana przez rzeczoznawc ę zosta
a nast ępnie pomniejszona o
szacowane koszty sprzeda ży.

W taki sposób oszacowana warto ść godziwa nieruchomo ści i istotnych ruchomo ści
jest wy ższa od warto ści bilansowej.
Jednostki zale żne równie ż przeprowadzi
y test na utrat ę warto ści aktywów.

Warto ść odzyskiwalna w tych
Spó
kach zosta
a oszacowana w oparciu o warto ść godziw ą pomniejszon ą o koszty sprzeda ży sk
adników
maj ątkowych.

Uprawniony rzeczoznawca maj ątkowy oszacowa
warto ść godziw ą nieruchomo ści (prawoGrupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 20 z 106
wieczystego u żytkowania gruntów wraz z budynkami) oraz istotnych ruchomości (maszyny i urz ądzenia o
warto ści bilansowej powy żej 10 tys.

z
.) wed
ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2016 roku. Warto ść godziwa
nieruchomo ści oraz istotnych ruchomo ści oszacowana przez rzeczoznawc ę zosta
a nast ępnie pomniejszona o
szacowane koszty sprzeda ży.

W taki sposób oszacowana warto ść godziwa nieruchomo ści i istotnych ruchomo ści
jest wy ższa od warto ści bilansowej.
Wyniki przeprowadzonych testów wskazuj ą, że nie zachodzi konieczno ść dokonywania odpisów aktualizuj ących
zwi ązanych z ewentualn ą utrat ą warto ści rzeczowych aktywów trwa
ych i warto ści niematerialnych wykazanych
w skonsolidowanym bilansie na koniec roku obrotoweg o.


2.9 Aktywa finansowe
Grupa Kapita
owa klasyfikuje aktywa finansowe do je dnej z czterech poniżej opisanych kategorii.

Special offers and product promotions

Klasyfikacja
opiera si ę na kryterium celu nabycia inwestycji oraz przyj ętej metody wyceny i miejsca odnoszenia jej skutków.
Klasyfikacji dokonuje si ę na moment pocz ątkowego uj ęcia aktywów finansowych. Poni ższa kwalifikacja
dotyczy wyceny a nie prezentacji aktywów finansowyc h w sprawozdaniu finansowym.


Zasady klasyfikacji aktywów finansowych do poszczeg ólnych kategorii i ich wycena:
1. Aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat
Do tej kategorii zaliczane s ą aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktyw a finansowe wyznaczone w
momencie ich pocz ątkowego uj ęcia do wyceny w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat.

Sk
adnik
aktywów finansowych zalicza si ę do tej kategorii, je żeli nabyty zosta
przede wszystkim w celu sprzeda ży w
krótkim terminie lub je żeli Grupa zdecydowa
a na moment pocz ątkowego uj ęcia o wycenie w warto ści godziwej
przez rachunek zysków i strat.
Do przeznaczonych do obrotu zaliczane s ą równie ż instrumenty pochodne, o ile nie zosta
y wyznaczone jako
instrumenty zabezpieczaj ące.


Aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat ujmowane są pocz ątkowo w
warto ści godziwej, za ś koszty transakcji ujmowane s ą bezpo średnio w rachunku zysków i strat. Zyski i straty
wynikaj ące ze zmiany warto ści godziwej odnoszone s ą w rachunek zysków i strat w okresie, w którym pows ta
y.


Aktywa te s ą usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzy ści z danego aktywa wygas
y lub zosta
y
przekazane, a Spó
ka przekaza
a praktycznie wszystk ie korzyści i ryzyka zwi ązane z aktywem.
Aktywa z tej kategorii zalicza si ę do aktywów obrotowych, je żeli s ą przeznaczone do obrotu lub oczekuje si ę ich
realizacji w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.


2. Po życzki i nale żno ści
Po życzki i nale żno ści to nieb ęd ące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o usta lonych lub możliwych
do ustalenia p
atno ściach, które nie s ą notowane na aktywnym rynku. Powstaj ą wówczas, gdy Grupa Kapita
owa
wydaje środki pieni ężne, dostarcza towary lub us
ugi bezpo średnio d
u żnikowi, nie maj ąc intencji
zaklasyfikowania tych nale żno ści do aktywów finansowych wycenianych w warto ści godziwej przez rachunek
zysków i strat.


Po życzki udzielone i nale żno ści w
asne ujmowane s ą pocz ątkowo w warto ści godziwej
ącznie z kosztami
transakcji, chyba że s ą one nieistotne.

Na dzie ń bilansowy kategoria ta wyceniana jest wed
ug zamor tyzowanego
kosztu na bazie efektywnej stopy procentowej. Aktyw a te są usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania
korzy ści z danego aktywa wygas
y lub zosta
y przekazane, a Grupa Kapita
owa przekaza
a praktycznie
wszystkie korzy ści i ryzyka zwi ązane z aktywem.
Po życzki i nale żno ści zalicza si ę do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalno ści nie przekracza 12
miesi ęcy od dnia bilansowego.

Po życzki i nale żno ści o terminie wymagalno ści przekraczaj ącym 12 miesi ęcy odGrupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 21 z 106
dnia bilansowego zalicza si ę do aktywów trwa
ych.

"sprawozdanie finansowe" English translation

Po życzki i nale żno ści ujmuje si ę w pozycji bilansowej:
nale żno ści z tytu
u dostaw i us
ug oraz pozosta
e nale żno ści.


3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagaln ości
Do tej grupy zaliczono niestanowi ące instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustal onych lub możliwych
do ustalenia p
atno ściach i ustalonym terminie wymagalno ści, które Grupa Kapita
owa jest w stanie i zamierza
utrzyma ć do terminu wymagalno ści, z wy
ączeniem aktywów zaklasyfikowanych do kategorii akty wów
finansowych wycenianych w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat lub do ka tegorii dostępnych do
sprzeda ży, jak równie ż aktywów finansowych spe
niaj ących definicj ę po życzek i nale żno ści.


Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści ujmowane s ą pocz ątkowo w warto ści godziwej
ą cznie z kosztami transakcji. Na dzie ń bilansowy kategoria ta wyceniana jest wed
ug zamor tyzowanego kosztu
opartego na bazie efektywnej stopy procentowej. Akt ywa te są usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania
korzy ści z danego aktywa wygas
y lub zosta
y przekazane, a Grupa Kapita
owa przekaza
a praktycznie
wszystkie korzy ści i ryzyka zwi ązane z aktywem.


Aktywa w tej kategorii wykazywane s ą jako aktywa bie żące, chyba że ich wymagalno ść przekracza 12 miesi ęcy
od dnia bilansowego, wtedy prezentowane s ą jako aktywa trwa
e.
4. Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży
Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży to aktywa finansowe niestanowi ące instrumentów pochodnych
wyznaczone na dost ępne do sprzeda ży albo niezaliczone do żadnej z powy ższych kategorii.


Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży ujmowane s ą pocz ątkowo w warto ści godziwej
ącznie z kosztami
transakcji. Na dzie ń bilansowy kategoria ta wyceniana jest wed
ug warto ści godziwej.
Przychody z odsetek dotycz ące aktywów finansowych dost ępnych do sprzeda ży ujmowane b ęd ą w rachunku
zysków i strat wed
ug efektywnej stopy procentowej.

Dywidendy dotyczące aktywów finansowych dost ępnych
do sprzeda ży ujmowane b ęd ą w rachunku zysków i strat, kiedy prawa do otrzyman ia p
atności zostan ą ustalone.
Wszystkie inne zmiany w warto ści godziwej ujmowane s ą w kapitale w
asnym. W momencie sprzeda ży tych
aktywów lub ich wyga śni ęcia skutki ich wyceny uj ęte w kapitale w
asnym prezentowane s ą w rachunku zysków
i strat.


Aktywa te s ą usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzy ści z danego aktywa wygas
y lub zosta
y
przekazane, a Grupa Kapita
owa przekaza
a praktyczn ie wszystkie korzyści i ryzyka zwi ązane z aktywem.


Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży zaliczane s ą do aktywów trwa
ych, o ile Grupa Kapita
owa nie
zamierza zby ć inwestycji w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
Wszystkie wy żej wymienione aktywa finansowe ujmuje si ę w ksi ęgach rachunkowych na dzie ń zawarcia
kontraktu w cenie nabycia odpowiadaj ącej warto ści godziwej poniesionych wydatków na ich nabycie, b ąd ź
warto ści godziwej przekazanych w zamian innych sk
adników majątku.

Przy ustalaniu tej warto ści uwzgl ędniane
s ą koszty zawarcia transakcji.
2.10 Instrumenty pochodne i zabezpieczenia
Instrumenty pochodne s ą ujmowane i wyceniane na dzie ń bilansowy w warto ści godziwej. Metody rozpoznania
zysku i straty z tych instrumentów uzale żnione s ą od tego, czy dany instrument wyznaczony zosta
jak o
instrument zabezpieczaj ący oraz od charakteru tego zabezpieczenia. Dany ins trument może by ć wyznaczony
jako zabezpieczenie warto ści godziwej, zabezpieczenie przep
ywów pieni ężnych lub zabezpieczenie inwestycji
zagranicznych.


Grupa Kapita
owa nie zawiera
a transakcji na instru mentach pochodnych oraz transakcji o charakterze
zabezpieczaj ącym.Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 22 z 106
2.11 Zapasy
Zapasy s ą aktywami przeznaczonymi do sprzeda ży w toku zwyk
ej dzia
alno ści gospodarczej, b ęd ącymi w
trakcie produkcji przeznaczonej na sprzeda ż oraz maj ącymi posta ć materia
ów lub surowców zu żywanych w
procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia us
ug.

Zapasy obejmuj ą materia
y, towary, produkcj ę w toku
oraz produkty gotowe.
Materia
y i towary na dzie ń bilansowy s ą wyceniane w cenach nabycia. Na dzie ń bilansowy materia
y
przeznaczone do sprzeda ży oraz towary s ą wyceniane w kwocie nie wy ższej ni ż cena sprzeda ży netto.
Odpisy aktualizuj ące warto ść materia
ów i towarów wynikaj ące z wyceny w cenach sprzeda ży netto zalicza si ę
odpowiednio do pozosta
ych kosztów operacyjnych i k osztów sprzedaży.produkty i produkty w toku wycenia si ę w koszcie wytworzenia.
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, pó
produktów i produkcji w toku obejmuje: koszty bezpośrednio
zwi ązane z jednostk ą produktu oraz odpowiednio przypisane zmienne i sta
e koszty pośrednie produkcji. Sta
e
po średnie koszty produkcji przypisuje si ę przyjmuj ąc normalny poziom wykorzystania zdolno ści
produkcyjnych. Na dzie ń bilansowy wyroby nie s ą wycenione wy żej ni ż ceny sprzeda ży netto.

Product details


Odpisy aktualizuj ące warto ść wyrobów gotowych i pó
produktów odpisuje si ę w ci ężar kosztów wytworzenia
sprzedanych produktów.
Rozchód zapasów odbywa si ę wed
ug zasady FIFO („pierwsze wesz
o – pierwsze w ysz
o”), jedynie w
uzasadnionych przypadkach w drodze szczegó
owej ide ntyfikacji rzeczywistych cen ( kosztów ) tych
sk
adników aktywów, które dotycz ą ści śle okre ślonych przedsi ęwzi ęć, niezale żnie od daty ich zakupu lub
wytworzenia.


2.12 Nale żno ści z tytu
u dostaw i us
ug oraz pozosta
e nale żno ści
Nale żno ści z tytu
u dostaw i us
ug to nale żno ści finansowe powsta
e w wyniku podstawowej dzia
aln ości
operacyjnej Grupy Kapita
owej.
Do pozosta
ych nale żno ści zalicza si ę:
- inne nale żno ści finansowe tj.

nale żno ści spe
niaj ące definicje aktywów finansowych m. in. lokaty
powy żej 3 miesi ęcy, nale żno ści z tytu
u rozliczenia pochodnych instrumentów fin ansowych, papiery
komercyjne oraz d
u żne instrumenty finansowe powy żej 3 miesi ęcy kwalifikowane do kategorii
po życzki i nale żno ści, nale żno ści z tytu
u dywidend, odsetki od nale żno ści, zaliczki, pozosta
e
nale żno ści finansowe;
- inne nale żno ści niefinansowe, w tym zaliczki (na dostawy oraz na ś rodki trwa
e, na środki trwa
e w
budowie, na warto ści niematerialne), nale żno ści z tytu
u ZF ŚS, nale żno ści z tytu
u podatków, pozosta
e
nale żno ści niefinansowe.

Zaliczki na środki trwa
e, na środki trwa
e w budowie, na warto ści
niematerialne wykazywane s ą w grupie aktywów trwa
ych.
- rozliczenia mi ędzyokresowe czynne.


Nale żno ści ujmowane s ą pierwotnie w warto ściach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów
p
atno ści (od 14 do 90 dni), uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość
godziw ą uznaje si ę ich warto ść nominaln ą powsta
ą w dniu rozpoznania przychodu.


Na dzie ń bilansowy inne nale żno ści finansowe o terminie wymagalno ści d
u ższym ni ż 3 miesi ące od dnia
bilansowego oraz nale żno ści z tytu
u dostaw i us
ug o terminie wymagalno ści d
u ższym ni ż 12 miesi ęcy od dnia
bilansowego wycenia si ę wed
ug zamortyzowanego kosztu w oparciu o efektywn ą stop ę procentow ą z
zachowaniem zasad ostro żno ści.

Warto ść nale żno ści aktualizuje si ę, uwzgl ędniaj ąc stopie ń prawdopodobie ństwa
ich zap
aty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj ącego w odniesieniu do nale żno ści:Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 23 z 106
- od d
u żników postawionych w stan likwidacji lub upad
o ści – do wysoko ści nale żno ści nieobj ętej
zabezpieczeniem,
- od d
u żników w przypadku oddalenia wniosku o og
oszenie up ad
ości – w wysoko ści 100% nale żno ści,
- kwestionowanych lub z których zap
at ą d
u żnik zalega, a sp
ata nale żno ści nie jest prawdopodobna – do
wysoko ści nale żno ści nieobj ętej zabezpieczeniem,
- stanowi ących równowarto ść kwot podwy ższaj ących nale żno ści – do wysoko ści tych kwot,
- przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacz nym stopniu prawdopodobieństwa
nie ści ągalno ści – wed
ug indywidualnej oceny.


Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści zalicza si ę do pozosta
ych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych w zale żno ści od rodzaju nale żno ści, której dotyczy odpis aktualizuj ący. Nale żno ści wyra żone w
walutach obcych ujmuje si ę w ksi ęgach i wycenia na dzie ń bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie
2.2.„Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wy rażonych w walutach obcych”.


2.13 Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty
Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą ś rodki pieni ężne w kasie, depozyty bankowe p
atne na żądanie,
inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym termin ie wymagalności do trzech miesi ęcy od dnia ich
za
o żenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o du żej p
ynno ści.
Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty wyceniane s ą wed
ug warto ści nominalnych.

Środki pieni ężne i ich
ekwiwalenty wyra żone w walutach obcych ujmuje si ę w ksi ęgach i wycenia na dzie ń bilansowy zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie 2.2.„Transakcje w walu cie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach
obcych”. Dla celów sprawozdania z przep
ywów pieni ężnych środki pieni ężne i ich ekwiwalenty zdefiniowane
s ą w identyczny sposób jak dla celów ujmowania w bila nsie.


2.14 Aktywa trwa
e (lub grupy do zbycia) przeznaczone d o sprzedaży
Aktywa trwa
e (lub grupy do zbycia) klasyfikuje si ę jako przeznaczone do sprzeda ży, je żeli ich warto ść
bilansowa b ędzie odzyskana raczej poprzez transakcje sprzeda ży ni ż poprzez kontynuowanie u żytkowania, pod
warunkiem, i ż s ą dost ępne do natychmiastowej sprzeda ży w obecnym stanie, z zachowaniem warunków, które
s ą zwyczajowo stosowane przy sprzeda ży tych aktywów (lub grup do zbycia) oraz ich sprzed aż jest wysoce
uprawdopodobniona.


Bezpo średnio przed pocz ątkow ą kwalifikacj ą sk
adnika aktywów (lub grupy do zbycia) jako przez naczonych do
sprzeda ży, dokonuje si ę wyceny tych aktywów, tj. ustala si ę ich warto ść bilansow ą zgodnie z przepisami
w
a ściwych standardów. Rzeczowe aktywa trwa
e oraz wart ości niematerialne nie podlegaj ą amortyzacji do dnia
reklasyfikacji, a w przypadku wyst ąpienia przes
anek wskazuj ących na mo żliwo ść wyst ąpienia utraty warto ści,
zostaje przeprowadzony test na utrat ę warto ści i w konsekwencji uj ęty odpis, zgodnie z MSR 36 „Utrata
warto ści aktywów”.


Aktywa trwa
e (lub grupy do zbycia), których warto ść zosta
a ustalona w sposób jak wy żej podlegaj ą
przekwalifikowaniu na aktywa przeznaczone do sprzed aży. Na moment przekwalifikowania aktywa te wycenia
si ę wed
ug ni ższej z dwóch warto ści: warto ści bilansowej lub warto ści godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
Ró żnica z wyceny do warto ści godziwej ujmowana jest w pozosta
ych kosztach op eracyjnych.

W momencie
pó źniejszej wyceny, ewentualne odwrócenie warto ści godziwej ujmuje si ę w pozosta
ych przychodach
operacyjnych.
2.15 Kapita
w
asny
Kapita
w
asny zosta
podzielony zgodnie z MSR 1 „P rezentacja sprawozdań finansowych” na poni ższe
kategorie:Grupa Kapita
owa PATENTUS S.A.

z siedzibą w Pszczynie, ul.

Sprawozdanie finansowe 2017

Górno ślą ska 11
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 20 16 roku
(kwoty w tabelach wyra żone s ą w tysi ącach z
otych, o ile nie podano inaczej)
Strona 24 z 106
- Kapita
akcyjny (zak
adowy) Jednostki Dominuj ącej, wykazany wed
ug warto ści nominalnej;
- Kapita
zapasowy ze sprzeda ży akcji powy żej ich warto ści nominalnej.

W tej pozycji, zgodnie z art.
396 § 2 Kodeksu spó
ek handlowych, wykazywana jest nadwyżka ze sprzeda ży akcji powy żej ich
warto ści nominalnej, która jest pomniejszana o koszty zwi ązane z podwy ższeniem kapita
u akcyjnego.
- Kapita
z aktualizacji wyceny. W tej pozycji wykazy wany jest kapita
z przeszacowania do wartości
godziwej rzeczowych aktywów trwa
ych po pomniejszen iu o rezerwy na odroczony podatek
dochodowy rozliczane z kapita
em;
- Zyski zatrzymane, na które sk
adaj ą si ę:
· Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubie g
ych;
· Kapita
zapasowy tworzony ustawowo – kapita
tworzo ny z zysku zgodnie z wymogami art.

Crypto day trading with cash advance


396 § 1 Kodeksu spó
ek handlowych;
· Kapita
zapasowy tworzony zgodnie ze statutem – kap ita
tworzony z zysku zgodnie ze
statutem Spó
ek wchodz ących w sk
ad Grupy
· Zysk (strata) netto bie żącego okresu obrotowego.
Statut Spó
ki Dominuj ącej przewiduje tworzenie kapita
u rezerwowego z prz eznaczeniem na wyp
atę dywidend
dla akcjonariuszy oraz tworzenie innych funduszy sp ecjalnych.

W bieżącym okresie oraz w poprzednich latach
Jednostka Dominuj ąca nie tworzy
a kapita
u rezerwowego oraz innych fu nduszy celowych.
2.16 Zobowi ązania
Za zobowi ązania uznaje si ę wynikaj ący z przesz
ych zdarze ń obowi ązek wykonania świadcze ń o wiarygodnie
okre ślonej warto ści, które spowoduj ą wykorzystanie ju ż posiadanych lub przysz
ych aktywów..

Wycena
zobowi ąza ń uzale żniona jest od ich zakwalifikowania do jednej z dwóc h poniżej wymienionych kategorii: